Aktuálně-Distanční vzdělávání žáků ve šk. roce 2020/2021

Michal KozelAktuality Covid-19

Distanční vzdělávání žáků ve šk. roce 2020/2021 dle metodického doporučení MŠMT-33469/2020-8

Legislativní rámec

Novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 SB, s účinností ode dne 25. 8. 2020 byla stanovena pravidla pro vzdělávání studentů ve školách tzv.: DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

 • Škola povinně zajišťuje vzdělávání distančním způsobem
 • Je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat

Škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem v případě:

 • Krizových opatření (po dobu trvání krizového stavu)
 • Z důvodů nařízení karantény (nepřítomnost více než 50%, žáků nebo studentů nejméně z jedné třídy

Škola nemusí začít povinně vzdělávat distančním způsobem v případě že:

 • Ředitel školy vyhlásí „ředitelské volno“
 • Pokud je schválena změna v organizaci školního řádu
 • Ředitel školy rozhodne o omezení, nebo přerušení provozu
 • Nejde o většinu třídy (o většinu než 50%)
 • Nepřítomnost z jiného důvodu

Poté škola poskytuje studijní podporu na dálku.

Povinnost žáka/studenta

Žáci a studenti jsou povinni ve vymezených případech se vzdělávat distančním způsobem.

Stravování

Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, bude umožněn odběr obědů v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Organizace výuky při omezení přítomnosti ve školách

V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními krajské hygienické stanice nebo opatřeními Ministerstva zdravotnictví znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole, pak mohou nastat následující situace.

Prezenční výuka

 • v případě, že nebude překročena více jak 50% neúčast ve výuce konkrétní třídy, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a prezenční výuka probíhá běžným způsobem.
 • nepřítomným studentům je poskytována podpora na dálku prostřednictvím platformy Bakaláři a MS Office.
 • škola při výuce využívá aktivně komunikační platformu Bakaláři a MS Office

Smíšená výuka

 • pokud je nepřítomno více než 50% studentů konkrétní třídy a je jim zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní studentí pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • škola využívá platformu Bakaláři a MS Office

Distanční výuka

 • nastává v případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními krajské hygienické stanice nebo opatřeními Ministerstva zdravotnictví znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole

Formy vzdělávání distančním způsobem

Probíhá buď formou online či offline výuky.

 

 • Online výuka

-probíhá prostřednictvím platformy Bakaláři a MS Office.

 

 • Offline výuka

– jedná se o plnění praktických úkolů využívající přirozené podmínky

-zadávání úkolů při offline výuce probíhá buď písemně, telefonicky (ve spec. případech i osobně), dále také prostřednictvím platformy Bakaláři a MS Office

Konzultace

Při distančním způsobu výuky jsou poskytování konzultace prostřednictvím platformy Bakaláři a MS Office, popřípadě sociálních sítí.

Zapojení všech studentů

Všichni studenti byli proškoleni a seznámeni s přístupem do platformy Bakaláři a MS Office

a disponují potřebnou technikou k využívání této platformy.

Způsoby a pravidla hodnocení

-hodnocení distančního způsobu vzdělávání je přizpůsobeno podmínkám studenta

-škola využívá formativní hodnocení studenta, formy sebehodnocení a práce s chybou

-škola dodržuje pravidla a kritéria hodnocení, která jsou součástí klasifikačního řádu školy.

Jednotná komunikační platforma

K jednotné komunikaci škola využívá platformu Bakaláři a MS Office s úložištěm vypracovaných dokumentů.

Komunikace s rodiči

Spolupráce školy a rodiči je zajištěna přes platformu Bakaláři.

 

V Poličce dne 24. 9. 2020

 

Mgr. Boris Preissler

ředitel školy