Informace pro žáky a rodiče k distančnímu vzdělávání školní rok 2020/2021 v souvislosti s možnou novou vlnou pandemie covid-19

Michal KozelAktuality Covid-19

Škola poskytne vzdělávání distančním způsobem, pokud je z důvodu nařízení karantény příslušné KHS znemožněna osobní přítomnost žáků/studentů ve škole. Žáci/studenti mají povinnost se distančně vzdělávat a aktivně pracovat na zadaných úkolech, pokud jim to zdravotní stav umožňuje. Vypracované úkoly, pracovní listy posílají ke kontrole vyučujícímu, což zajišťuje zpětnou vazbu a hodnocení žáka/studenta. Všichni žáci/studenti mají aktivní přihlašovací údaje do komunikačního programu mezi školou a rodinou Bakaláři, přístup na výukový portál Kulinářské umění, který je určen pro studenty gastronomických a hotelových škol, a uvedli třídnímu učiteli aktivní mailovou adresu.

Možnosti distančního vzdělávání:

  1. PREZENČNÍ VÝUKA

V případě, že dojde k potvrzenému výskytu onemocnění covid-19, nebo nařízení karantény ve škole a školském zařízení u méně jak 30% účastníků jedné třídy, skupiny, probíhá výuka normálním způsobem.

 

         2.SMÍŠENÁ VÝUKA

V případě, že se karanténa týká více jak 30 % účastníků jedné třídy/skupiny, škola poskytne           dálkové   vzdělávání žákům/studentům, kterým je zakázána účast v prezenční výuce.  Ostatní žáci/studenti pokračují v prezenčním vzdělávání.

  • V teoretické výuce formou zasílání výukových materiálů, pracovních listů, testů, samostatné práce s učebními texty, odkazy na výuková videa pomocí systému Bakaláři (materiály budou ukládány do složky Dokumenty). Žák/student má povinnost si výukové materiály doplnit a vypracované úkoly odeslat vyučujícímu daného předmětu na mail nebo formou zprávy s přílohou v programu Bakaláři v termínu stanoveném vyučujícím.
  • V praktické výuce bude na email žáka zaslán odkaz k danému tématu z výukového portálu Kulinářské umění. Další výukové materiály (videa), stejně jako zadávání praktických úkolů bude zasíláno pomocí systému Bakaláři (materiály budou ukládány do složky Dokumenty). Žák/student má povinnost vypracované praktické úlohy nafotit či jinak zdokumentovat a odeslat vyučujícímu daného předmětu na mail nebo formou zprávy s přílohou v programu Bakaláři

 

       3.DISTANČNÍ VÝUKA

Pokud je z důvodu nařízení karantény (KHS) zakázána přítomnost žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy ve škole, škola poskytuje dálkové vzdělávání v teoretické i praktické výuce těmto žákům/studentům. Ostatní skupiny/třídy se vzdělávají prezenčním způsobem.

  • Pokud je zakázaná přítomnost všech žáků/studentů, přechází na distanční výuku celá škola.
  • V teoretické výuce formou zasílání výukových materiálů, pracovních listů, testů, samostatné práce s učebními texty, odkazy na výuková videa pomocí systému Bakaláři (materiály budou ukládány do složky Dokumenty). Žák/student má povinnost si výukové materiály doplnit a vypracované úkoly odeslat vyučujícímu daného předmětu na mail nebo formou zprávy s přílohou v programu Bakaláři v termínu stanoveném vyučujícím.
  • V praktické výuce bude na email žáka zaslán odkaz k danému tématu z výukového portálu Kulinářské umění. Další výukové materiály (videa), stejně jako zadávání praktických úkolů bude zasíláno pomocí systému Bakaláři (materiály budou ukládány do složky Dokumenty). Žák/student má povinnost vypracované praktické úlohy nafotit či jinak zdokumentovat a odeslat vyučujícímu daného předmětu na mail nebo formou zprávy s přílohou v programu Bakaláři.

 Hodnocení žáků/studentů v době distančního vzdělávání

Pro žáky/studenty, kteří se vzdělávají distančně, platí klasifikační řád školy. Po dobu distančního vzdělávání se absence nezapočítává do celkové absence předmětu. Podklady pro hodnocení získávají vyučující ze zadaných materiálů. Žáci/studenti jsou povinni je samostatně vypracovat a odevzdat mailem nebo jako přílohu zprávy v programu Bakaláři v určeném termínu.

Učitelé jsou povinni zohlednit doporučení psychologických a jiných vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a získávání podkladů ke klasifikaci. Úkolem učitele je zmapovat znalosti, kterých žák/student dosáhl během distančního vzdělávání.