mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021

Michal KozelAktuality Covid-19

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021, č.j MSMT-13469/2021-54 k testování dětí v přípravných třídách, žáků v základních školách, středních školách a konzervatořích se stanovuje následující:

 

  • Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021.

Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

 

  • Pravidla pro testování zůstávají stále stejná, nadále se testování týká pouze přípravných tříd, základních, středních škol a konzervatoří. Uplatňuje se tedy i nadále manuál k testování.

 

  • Jedinou změnou je přesun režimu testování zaměstnanců škol již od 22. 11. pod obecný režim.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování zaměstnancůstanovuje následující:

 

  • Všem zaměstnavatelům, včetně všech škol a školských zařízení, na území České republiky je nařízeno zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců (včetně dobrovolníků) nebo osob, které se u zaměstnavatele připravují na výkon povolání nebo vykonávají praxi.

 

  • Všichni zaměstnanci mají povinnost se testu podrobit, pokud by se testu nepodrobili, musí zaměstnanci nosit po celou dobu ochranu úst (respirátor nebo obdobný prostředek), dodržovat rozestup 1,5 m od ostatních a stravovat se odděleně.

 

  • V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test (nebo nedoloží níže uvedené), nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který následně řeší porušení mimořádného opatření ze strany zaměstnance.

 

Testu u zaměstnavatele se nemusí zaměstnanec podrobit, pokud:

 

  • je očkovaný proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu.

 

  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

  • podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem.

 

 

 

  • podstoupil v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.

 

 

Bližší informace jsou k nahlédnutí v informacích pro školy a školská zařízení s účinností od 22. Listopadu 2021. (viz příloha).