Informace k zahájení konzultací pro 3. ročník učebních oborů od 11. 5. 2020

Jaroslav ŠvihelNástěnka, Úřední deska

erb polička

Vážení rodiče a žáci,
Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020
bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol,
konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a
závěrečné zkoušky a absolutoria.
Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním
počtu 15 žáků. K závěrečné zkoušce postupují všichni žáci. Harmonogram rozpisu konání
závěrečných zkoušek zůstává stejný. Termín pro odevzdání SOP je stanoven do 11. 5. 2020
včetně. Harmonogram konzultací, výuky a organizační pokyny se žáci dozví v den příchodu do
školy.
Škola umožňuje stravování i ubytování v DM za splnění specifických hygienických
podmínek. Od 5. května 2020 bude k dispozici na stránkách školy jídelní lístek. Objednávka
stravy je možná nejpozději do středy 6. května 2020 do 11:00 hod. pouze do výše kreditu.
Z nařízení vlády vaříme pouze pro žáky závěrečných ročníků.
Před zahájením vyučování si studenty vyzvedne vyučující před vstupem do školy. Ve škole
a jeho přilehlém okolí se vyžaduje plnění všeobecných hygienických opatření (nošení roušek,
odstup 2m). Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Přestávky
mezi jednotlivými hodinami budou studenti trávit venku za přítomnosti vyučujícího. Škola
organizuje výuku v souladu s hygienickými nařízeními MŠMT a MZ ČR
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před
vstupem do školy.
Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem:
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví, a
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní
účast ve škole umožněna.

 

Mgr. Boris Preissler
ředitel školy