Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Filip ČervenýNástěnka, Uncategorized, Úřední deska

erb polička

Vážení rodiče a žáci,

 

Vláda svým usnesením ze 24. srpna 2020 pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 rozhodla o tom, že od 1. 9. 2020 školy zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Doporučení k ochraně proti koronaviru se v nich budou řídit podle tzv. semaforu, což je systém čtyř stupňů rizika nákazy, který ministerstvo zdravotnictví používá pro označování epidemiologické situace v okresech.

U semaforu se u 2. stupně pohotovosti doplňuje bod „KHS zavede povinnost nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení (s výjimkou mateřských škol a škol podle § 16 odst. 9 školského zákona)“.

 

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.

 

Škola umožňuje stravování i ubytování v DM za splnění specifických hygienických podmínek. Výdej jídla bude přizpůsoben rozvrhu tříd a jejich rozdělením do skupin. Domov mládeže se řídí dle manuálu MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 .

 

Zákonní zástupci a ostatní osoby, které budou chtít vstoupit do budovy školy, se musí hlásit a zapsat do knihy návštěv umístěné na studijním oddělení a jejich pohyb po školském zařízení je omezen.  V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Pokud jsou příznaky patrné od příchodu žáka, škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Nezletilý žák je mezitím umístěn do pokoje – izolace v budově DM pokoj č. 122, dozírá na něj pověřený zaměstnanec po dobu, než ho vyzvedne zákonný zástupce. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

    Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení, podmínkám žáků.

Více informací naleznete na https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

 

 

 

 

Mgr. Boris Preissler

ředitel školy