Výchovný poradce

Image

Mgr. Radka Kubínová

Konzultace

Úterý 13.30-14.30

Domov mládeže číslo dveří 322

Náplň činnosti výchovného poradce

 • poskytuje poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci žáků
 • sleduje studijní výsledky žáků se specifickými poruchami učení
 • ve spolupráci s ostatními pedagogy (především třídními učiteli) vyhledává žáky, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost (žáci se specifickými poruchami chování a učení)
 • poskytuje informace o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a o možnosti využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • podílí se na řešení problémů rodina – žák – škola

Specifické poruchy učení – SPU

Pojem specifické vývojové poruchy učení se používá pro označení poruch v oblasti čtení, matematických schopností, psaní a pravopisu. Svou povahou patří do poruch endogenních čili vnitřních. Postihují přibližně 5 – 7 % jedinců populace. Tyto poruchy mají individuální charakter a jejich vzniku předchází dysfunkce centrálního nervového systému (z hlediska vývoje jde o neúplně vyvinutou funkci).

V běžné praxi se můžeme setkat s dětmi, u nichž převažují obtíže ve čtení, nebo v psaní, popřípadě i v matematice, ale častěji najdeme žáka, u kterého se obtíže kombinují. Vždy platí, že SPU zasahují oblast psychiky člověka a objevují se v oblasti sociální a pedagogické. Postihují jedince i s průměrnou či nadprůměrnou inteligencí a projevují se nejčastěji na počátku školní docházky.

Žáci jsou většinou:

 • hyperaktivní
 • neobratní
 • nesoustředění
 • mají potíže v učení
 • vyžadují zvýšenou lékařskou a pedagogickou péči
 • inteligence není snížena, je v normálu

Pro zohlednění těchto poruch při přijímacích zkouškách i v průběhu studia na naší škole je potřeba vyšetření z psychologické poradny.