Informace k opravným maturitním zkouškám pro zkušební období PODZIM 2020

 

Termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce je stanoven vyhláškou č. 232/2020 Sb. na 25. července 2020. Tento den připadá na sobotu, posledním dnem lhůty je tedy následující pracovní den tj. 27 července 2020.

 

Rozpisy praktické maturitní zkoušky a ústní zkoušky pro zkušební období JARO 2019Rozpisy praktické maturitní zkoušky a ústní zkoušky pro zkušební období PODZIM 2018


Základní informace k maturitním zkouškám


Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, zveřejňuji následující informace k maturitní zkoušce, která proběhne ve školním roce 2017-2018.

 1. Základní ustanovení

Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, v souladu s učebními dokumenty školy a s katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky pro rok 2019.

 1.  Maturitní zkouška se bude skládat ze společné části a profilové části
  1. Společná část obsahuje dvě povinné zkoušky český jazyk a buď cizí jazyk, nebo matematiku. Obsahuje také dvě nepoviiné zkoušky z nabídky cizí jazyk nebo matematika.
  2. Profilová část obsahuje tři povinné zkoušky a maximálně dvě nepovinné zkoušky.
 1. Povinné zkoušky společné části

koná žák v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se úroveň vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci).

 1. Povinné zkoušky profilové části

4.1.    Obor vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví
Ekonomika a podnikání – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
(obsah učiva předmětu Účetnictví, Ekonomika, Marketing a management)
Hotelnictví a cestovní ruch – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
(obsah učiva předmětů Hotelový provoz a Cestovní ruch)
Praktická zkouška z odborných předmětů – skládá se z
a)      písemné části – cílem práce je písemné vyjádření realizace strategie podnikatelské příležitosti v zadané lokalitě ČR
b)      praktické části zaměřené na řešení modelových situací z oblasti podnikání v hotelnictví
(obsah učiva předmětů Fiktivní firma, Technika obsluhy a služeb, Technologie přípravy pokrmů a Hotelový software)

4.2.    Obor vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie
Gastronomie – ústní zkouška před maturitní komisí
(obsah učiva předmětu Potraviny a výživa, Stolničení, Technologie, Restaurační a hotelový provoz)
Ekonomika – ústní zkouška před maturitní komisí
(obsah učiva předmětů Ekonomika a Účetnictví)
Praktická zkouška z odborného výcviku – skládá se z písemné části a praktické části
(obsah učiva předmětu Odborný výcvik).

4.3.    Obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání
Účetnictví – ústní zkouška před maturitní komisí
(obsah učiva předmětu Účetnictví)
Ekonomika – ústní zkouška před maturitní komisí
(obsah učiva předmětů Ekonomika podniku, Marketing a management)
Praktická zkouška z odborných předmětů – skládá se z písemné části a praktické části
(obsah učiva předmětů Informačních a komunikačních technologií, Fiktivní firmy, Účetnictví, Účetního softwaru).

 1. Nepovinné zkoušky profilové části

Cizí jazyk – ústní zkouška před maturitní komisí
Občanský a společenskovědní základ – ústní zkouška před maturitní komisí

 1. Termíny maturitní zkoušky:

6.1.    Praktická maturitní zkouška se koná 13. – 16. května 2019.

6.2.    V jarním období se dílčí ústní zkoušky společné části maturity a ústní zkoušky profilové části konají současně, a to v termínu 20. května až 24. května 2019. Těmto zkouškám budou předcházet 4 dny studijního volna.

6.3.    V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy termíny pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období ve školním roce 2018/2019 na dny 10.-11. dubna 2019 a 2. května až 3. května 2019.

6.4.    Jednotné zkušební schéma (harmonogram didaktických testů a písemných prací společné části) určí ministerstvo do 31. 12. 2018.

6.5.    Konkrétní termíny ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky budou zveřejněny v samostatném rozvrhu.

 1. Klasifikace a hodnocení

7.1.    Společná část maturitní zkoušky – kritéria hodnocení zveřejní MŠMT, didaktické testy hodnotí Centrum, písemnou práci z českého jazyka a literatury hodnotitel jmenovaný ředitelem školy, písemnou práci z cizího jazyka hodnotitel jmenovaný Centrem, ústní zkoušku maturitní komise na návrh zkoušejícího.

7.2.    Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku zkušebního předmětu společné části úspěšně, opakuje vždy tu dílčí zkoušku, u které neuspěl z daného zkušebního předmětu. Protokol o hodnocení společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do 15. června a v podzimním zkušebním období současně se zpřístupněním výsledků maturitní zkoušky podle § 26 odst. 1.

7.3.    Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období do 15. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září. Následující pracovní den po převzetí výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. V jarním zkušebním období ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou výpisu výsledků didaktických testů.

7.4.    Profilová část maturitní zkoušky – kritéria navrhuje ředitel a schvaluje maturitní komise, ústní zkoušku hodnotí maturitní komise na návrh zkoušejícího. Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky provede zkušební maturitní komise bezprostředně po ukončení zkoušek profilové části.

7.5.    Klasifikaci žáka u ústní zkoušky schvaluje na návrh jednotlivých zkoušejících zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební komise.

7.6.    Do celkového hodnocení maturitní zkoušky se nezapočítává klasifikace dobrovolné maturitní zkoušky.

7.7.    Centrum shromáždí výsledky maturitní zkoušky na základě výsledků obou jejích částí a bez zbytečného odkladu, v jarním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků za jednotlivou školu a v podzimním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce.

7.8.    Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpracovává Centrum a zpřístupní jej řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do 16. června a v podzimním zkušebním období současně se zpřístupněním výsledků maturitní zkoušky podle § 26 odst. 1.

 1. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

8.1.    Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z vážných důvodů, omluví svou nepřítomnost písemně řediteli školy do 3 pracovních dnů. Závažnost důvodů, pro které se žák k maturitní zkoušce nedostavil, posoudí ředitel školy, uzná-li omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín zkoušky, v opačném případě žák u zkoušky neprospěl.

8.2.    V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl.

8.3.    V případě komplexních zkoušek opravuje vždy tu dílčí zkoušku, u které neuspěl.

8.4.    Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení čtvrtého ročníku.

8.5.    K opravné a náhradní zkoušce se žák přihlašuje způsobem podle § 4 vyhlášky, a to nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období a do 25. června pro podzimní zkušební období.

8.6.    Termín opravné a náhradní maturitní zkoušky je předběžně stanoven takto:

praktická maturitní zkouška 5. – 6. září 2019,
ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části maturitní zkoušky 17. září 2019,
didaktické testy a písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka a didaktické testy z matematiky 2. – 4. září 2019 (místo a termín stanoví Centrum).

 1. Organizace společné části

se řídí platnou školskou legislativou. Základním zdrojem informací pro maturitní zkoušku je www.novamaturita.cz.