Harmonogram pro školní rok 2023/2024

 • Písemná práce z českého jazyka a literatury

  2. 4. 2024

 • Písemná práce z anglického jazyka

  3. 4. 2024

 • Didaktické testy – společná část

  2. – 7. 5. 2024

 • Praktická maturitní zkouška

  9. – 17. 5. 2024

 • Dny volna na přípravu k maturitní zkoušce – „svatý týden“

  20. – 24. 5. 2024

 • Ústní maturitní zkouška – obor Gastronomie

  27. – 29. 5. 2024

 • Ústní maturitní zkouška – obor Hotelnictví

  30. – 31. 5. 2024

Základní informace k maturitním zkouškám

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, zveřejňuji následující informace k maturitní zkoušce, která proběhne ve školním roce 2023/2024.

1. Základní ustanovení

Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, v souladu s učebními dokumenty školy a s katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky pro rok 2024.

2. Maturitní zkouška se bude skládat ze společné části a profilové části

  1. Společná část obsahuje dvě povinné zkoušky. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Obsahuje také maximálně dvě nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující.
  2. Profilová část se skládá z povinných zkoušek z českého jazyka a literatury, cizího jazyka, pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části, a ze 3 dalších povinných zkoušek. Každý žák může kromě povinných zkoušek konat i 2 nepovinné profilové zkoušky.

3. Povinné zkoušky společné části

Všechny zkoušky společné části se konají pouze formou didaktického testu (písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou součástí profilové části).

4. Povinné zkoušky profilové části

4.1.    Obor vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví
Ekonomika a podnikání – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
(obsah učiva předmětu Účetnictví, Ekonomika, Marketing a management)
Hotelnictví a cestovní ruch – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
(obsah učiva předmětů Hotelový provoz a Cestovní ruch)
Praktická zkouška z odborných předmětů – skládá se z
a)      písemné části – cílem práce je písemné vyjádření realizace strategie podnikatelské příležitosti v zadané lokalitě ČR
b)      praktické části zaměřené na řešení modelových situací z oblasti podnikání v hotelnictví
(obsah učiva předmětů Fiktivní firma, Technika obsluhy a služeb, Technologie přípravy pokrmů a Hotelový software)

4.2.    Obor vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie
Gastronomie – ústní zkouška před maturitní komisí
(obsah učiva předmětu Potraviny a výživa, Stolničení, Technologie, Restaurační a hotelový provoz)
Ekonomika – ústní zkouška před maturitní komisí
(obsah učiva předmětů Ekonomika a Účetnictví)
Praktická zkouška z odborného výcviku – skládá se z písemné části a praktické části
(obsah učiva předmětu Odborný výcvik).

5. Nepovinné zkoušky profilové části

Cizí jazyk – ústní zkouška před maturitní komisí
Občanský a společenskovědní základ – ústní zkouška před maturitní komisí

6. Termíny maturitní zkoušky:

6.1.    Praktická maturitní zkouška se koná 9. – 17. května 2024.

6.2.   V jarním období se ústní zkoušky profilové části konají v termínu 27. května až 26. května 2024. Těmto zkouškám bude předcházet 5 dnů studijního volna (v termínu 20. – 24. května 2024).

6.3.  V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy termíny pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období ve školním roce 2020/2021 na dny 2. – 7. května 2024.

6.4.    Konkrétní termíny ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky budou zveřejněny v samostatném rozvrhu.

7. Klasifikace a hodnocení

7.1. Společná část maturitní zkoušky – Všechny didaktické testy jsou hodnoceny slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky. Pravidla pro hodnocení zkoušek včetně hranice úspěšnosti stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritériích hodnocení. Pro školní rok 2023/2024 budou kritéria vydána nejpozději do 31. března 2024.

7.2.  Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období do 15. května 2024, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září 2024. Následující pracovní den po převzetí výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.

7.3.    Profilová část maturitní zkoušky – kritéria navrhuje ředitel a schvaluje maturitní komise, ústní zkoušku hodnotí maturitní komise na návrh zkoušejícího. Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky provede zkušební maturitní komise bezprostředně po ukončení zkoušek profilové části.

7.4.    Klasifikaci žáka u ústní zkoušky schvaluje na návrh jednotlivých zkoušejících zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební komise.

7.5.    Do celkového hodnocení maturitní zkoušky se nezapočítává klasifikace dobrovolné maturitní zkoušky.

7.6.    Centrum shromáždí výsledky maturitní zkoušky na základě výsledků částí a bez zbytečného odkladu, v jarním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků za jednotlivou školu a v podzimním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce.

7.7.    Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpracovává Centrum a zpřístupní jej řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do 15. května 2024 a v podzimním zkušebním období současně se zpřístupněním výsledků maturitní zkoušky podle § 26 odst. 1.

8. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

8.1.    Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z vážných důvodů, omluví svou nepřítomnost písemně řediteli školy do 3 pracovních dnů. Závažnost důvodů, pro které se žák k maturitní zkoušce nedostavil, posoudí ředitel školy, uzná-li omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín zkoušky, v opačném případě žák u zkoušky neprospěl.

8.2.    V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl.

8.3.    V případě komplexních zkoušek opravuje vždy tu dílčí zkoušku, u které neuspěl.

8.4.    Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení čtvrtého ročníku.

8.5.    K opravné a náhradní zkoušce se žák přihlašuje způsobem podle § 4 vyhlášky, a to nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období a do 31. srpna pro podzimní zkušební období.

8.6.    Termín opravné a náhradní maturitní zkoušky je předběžně stanoven takto:

praktická maturitní zkouška 4. – 6. září 2024,
ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části maturitní zkoušky 9. září 2024,
didaktické testy z českého jazyka a literatury a cizího jazyka a didaktické testy z matematiky  1. – 10. září 2024 (přesné místo a termín stanoví Centrum).

9. Organizace společné části

se řídí platnou školskou legislativou. Základním zdrojem informací pro maturitní zkoušku je Maturitní zkouška | Maturitní zkouška (cermat.cz)