Mimořádný termín praktické maturitní zkoušky


 

  1. Podle čl. XXXIII. opatření obecné povahy vydaného MŠMT ČR dne 15. 3. 2021, v platném znění, se může mimořádného termínu pro praktické zkoušky účastnit žák, který podal přihlášku k praktické zkoušce konané v jarním zkušebním období 2021 a který se z konání této zkoušky omluvil, nebo u této zkoušky neuspěl. Tím se se navyšuje počet opravných zkoušek praktické zkoušky na 3 opravné zkoušky.
  2. Žák podává písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky řediteli školy (formulář ZDE)
    • do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měl konat tuto zkoušku, pokud ji nekonal,
    • do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděl od předsedy zkušební maturitní komise, pokud ji konal.

 

Ředitel školy

vyhlašuje mimořádný termín pro obor Hotelnictví pro praktické maturitní zkoušky

na 29. června 2021

 

 

 

 

Ředitel školy

vyhlašuje mimořádný termín pro obor Gastronomie pro praktické maturitní zkoušky

na 26. srpna 2021

 

 

 

Přehled změn v maturitní zkoušce v návaznosti na opatření MŠMT

 

Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 1. 2021 dále upravuje podobu maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 v souvislosti s přetrvávající distanční výukou ve školách.

 

K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Didaktické testy se v řádném termínu konají ve dnech od 24. do 26. května 2021. Matematika – 24. 5. 2021 v 8:00 h. Anglický jazyk – 24. 5. 2021 v 13:30 h. Český jazyk a literatura – 25. 5. 2021 v 8:00 h.

Didaktické testy se v mimořádném termínu konají od 7. do 9. července 2021. Platí pro ty, kteří se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává žák nebo uchazeč, který je oprávněn ke konání mimořádného termínu řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky.

Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů společné části. Didaktický test z českého jazyka a literatury bude trvat 85 minut, z cizího jazyka 110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) a z matematiky 135 minut. Časový limit pro konání nepovinné zkoušky matematika rozšiřující zůstává nezměněn.

V jarním zkušebním období se v rámci profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou konat písemné práce. 

Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě. Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní. Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021. Vzor oznámení.

Žákovský seznam literárních děl je nově možné předkládat až do 30. 4. 2021.

Harmonogram pro školní rok 2020/2021

10. – 12. 5. 2021 – praktická maturitní zkouška – obor Hotelnictví

31. 5. – 4. 6. 2021 – dny volna na přípravu k maturitní zkoušce – „svatý týden“

8. – 9. 6. 2021 – ústní maturitní zkouška – obor Hotelnictví

10. – 11. 6. 2021 – ústní maturitní zkouška – obor Gastronomie

14. – 18. 6. 2021 – praktická maturitní zkouška – obor Gastronomie

Témata školních zkušebních úlohTémata pro obor Gastronomie


Témata pro obor hotelnictví a cestovní ruch


Základní informace k maturitním zkouškám


Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, zveřejňuji následující informace k maturitní zkoušce, která proběhne ve školním roce 2020-2021.

1. Základní ustanovení

Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, v souladu s učebními dokumenty školy a s katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky pro rok 2021.

 

2. Maturitní zkouška se bude skládat ze společné části a profilové části

    1. Společná část obsahuje dvě povinné zkoušky český jazyk a buď cizí jazyk, nebo matematiku. Obsahuje také dvě nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk nebo matematika.
    2. Profilová část obsahuje tři povinné zkoušky a maximálně dvě nepovinné zkoušky.

3. Povinné zkoušky společné části

koná žák v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se úroveň vztahuje na obě dvě její dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku i didaktický test).

4. Povinné zkoušky profilové části

4.1.    Obor vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví
Ekonomika a podnikání – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
(obsah učiva předmětu Účetnictví, Ekonomika, Marketing a management)
Hotelnictví a cestovní ruch – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
(obsah učiva předmětů Hotelový provoz a Cestovní ruch)
Praktická zkouška z odborných předmětů – skládá se z
a)      písemné části – cílem práce je písemné vyjádření realizace strategie podnikatelské příležitosti v zadané lokalitě ČR
b)      praktické části zaměřené na řešení modelových situací z oblasti podnikání v hotelnictví
(obsah učiva předmětů Fiktivní firma, Technika obsluhy a služeb, Technologie přípravy pokrmů a Hotelový software)

4.2.    Obor vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie
Gastronomie – ústní zkouška před maturitní komisí
(obsah učiva předmětu Potraviny a výživa, Stolničení, Technologie, Restaurační a hotelový provoz)
Ekonomika – ústní zkouška před maturitní komisí
(obsah učiva předmětů Ekonomika a Účetnictví)
Praktická zkouška z odborného výcviku – skládá se z písemné části a praktické části
(obsah učiva předmětu Odborný výcvik).

 

5. Nepovinné zkoušky profilové části

Cizí jazyk – ústní zkouška před maturitní komisí
Občanský a společenskovědní základ – ústní zkouška před maturitní komisí

6. Termíny maturitní zkoušky:

6.1.    Praktická maturitní zkouška se koná 10. – 14. května 2021.

6.2.    V jarním období se dílčí ústní zkoušky společné části maturity a ústní zkoušky profilové části konají současně, a to v termínu 24. května až 28. května 2021. Těmto zkouškám bude předcházet 5 dnů studijního volna.

6.3.    V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy termíny pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období ve školním roce 2020/2021 na dny 3.-5. května a mimořádný termín ve dnech 14. – 16. května 2021.

6.4.    Konkrétní termíny ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky budou zveřejněny v samostatném rozvrhu.

7. Klasifikace a hodnocení

7.1.    Společná část maturitní zkoušky – kritéria hodnocení zveřejní MŠMT, didaktické testy hodnotí Centrum, ústní zkoušku maturitní komise na návrh zkoušejícího.

7.2.    Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku zkušebního předmětu společné části úspěšně, opakuje vždy tu dílčí zkoušku, u které neuspěl z daného zkušebního předmětu. Protokol o hodnocení společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do 14. května (do 23. června 2021 v případně mimořádného termínu) a v podzimním zkušebním období současně se zpřístupněním výsledků maturitní zkoušky podle § 26 odst. 1.

7.3.    Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období do 14. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 10. září. Následující pracovní den po převzetí výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. V jarním zkušebním období ředitel školy zpřístupní žákům výsledky formou výpisu výsledků didaktických testů.

7.4.    Profilová část maturitní zkoušky – kritéria navrhuje ředitel a schvaluje maturitní komise, ústní zkoušku hodnotí maturitní komise na návrh zkoušejícího. Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky provede zkušební maturitní komise bezprostředně po ukončení zkoušek profilové části.

7.5.    Klasifikaci žáka u ústní zkoušky schvaluje na návrh jednotlivých zkoušejících zkušební komise hlasováním. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební komise.

7.6.    Do celkového hodnocení maturitní zkoušky se nezapočítává klasifikace dobrovolné maturitní zkoušky.

7.7.    Centrum shromáždí výsledky maturitní zkoušky na základě výsledků částí a bez zbytečného odkladu, v jarním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků za jednotlivou školu a v podzimním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce.

7.8.    Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka zpracovává Centrum a zpřístupní jej řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období nejpozději do 14. května 2021 a v podzimním zkušebním období současně se zpřístupněním výsledků maturitní zkoušky podle § 26 odst. 1.

8. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

8.1.    Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z vážných důvodů, omluví svou nepřítomnost písemně řediteli školy do 3 pracovních dnů. Závažnost důvodů, pro které se žák k maturitní zkoušce nedostavil, posoudí ředitel školy, uzná-li omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín zkoušky, v opačném případě žák u zkoušky neprospěl.

8.2.    V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl.

8.3.    V případě komplexních zkoušek opravuje vždy tu dílčí zkoušku, u které neuspěl.

8.4.    Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení čtvrtého ročníku.

8.5.    K opravné a náhradní zkoušce se žák přihlašuje způsobem podle § 4 vyhlášky, a to nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období a do 31. srpna pro podzimní zkušební období.

8.6.    Termín opravné a náhradní maturitní zkoušky je předběžně stanoven takto:

praktická maturitní zkouška 6. – 7. září 2021,
ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části maturitní zkoušky 15. září 2021,
didaktické testy z českého jazyka a literatury a cizího jazyka a didaktické testy z matematiky  (místo a termín stanoví Centrum).

9. Organizace společné části

se řídí platnou školskou legislativou. Základním zdrojem informací pro maturitní zkoušku je Maturitní zkouška | Maturitní zkouška (cermat.cz)

Rozpisy praktické maturitní zkoušky a ústní zkoušky pro zkušební období JARO 2021


Třída H4


Třída G4