Rozpis písemné závěrečné zkoušky v řádném termínu červen 2020


Rozpis praktických závěrečných zkoušek v řádném termínu červen 2020


Rozpis ústních závěrečných zkoušek v řádném termínu červen 2020Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2. Žák se dostaví na vykonání písemné závěrečné zkoušky nejpozději v 7:30 minut před zahájením testu. Vstup pro žáky je hlavním vchodem z parku. Žák přijde sám do učebny dle rozpisu na dveřích u hlavního vchodu. V učebně se posadí na zeleně označené místo.V případě shlukování před školou musí všichni dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáci odevzdají při vstupu do budovy nové čestné prohlášení, která je přílohou pozvánky, v kanceláři zástupce ředitele. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Po ukončení písemné zkoušky žák odchází ihned ze školy.
Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). V lavici bude pouze jeden uchazeč a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek. Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken. Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

U praktických zkoušek se žáci dostaví před učebnu OV, kde si je vyzvedne učitel OV.

U ústní zkoušky se žák dostaví pokud možno nejdříve 10 minut před zahájením přípravy. I zde platí stejné hygienické pokyny jako u písemných zkoušek.Na základě zákona č.561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), vyhlášky 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři, vyhlášky 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem stanovuji postup při ukončování studia žáků:

Ukončování studia závěrečnou zkouškou
Ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se studium ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Vysvědčení o závěrečné zkoušce je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání.

Možnost konání závěrečných zkoušek
Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku středního vzdělávání. V případě nesplnění této podmínky z důvodu neuzavření klasifikace, onemocnění apod., nemůže žák konat ZZ v termínech daných právními předpisy. Závěrečnou zkoušku skládá v náhradním termínu stanoveném zkušební komisí, a to v září, v prosinci eventuálně v červnu příštího školního roku.

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v červnu z důvodů neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání do 31. srpna příslušného školního roku (ve výjimečných případech do konce září), konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí. Žák přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit.

Termíny opravných zkoušek stanovuje ředitel školy a zveřejní je nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek. Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Toto oznámení musí být podáno minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky.

Pokud se žák ke zkoušce nedostavil bez řádné omluvy předsedovi komise (do 3 dnů), nebo jeho omluva nebyla uznána, nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Závěrečnou zkoušku lze konat nejpozději 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku před zkušební komisí, může písemně požádat krajský úřad do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky.