Podzimní termín závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

praktická zkouška proběhne ve dnech 2., 3., a 9. září 2021

ústní zkouška proběhne 13. září 2021

Mimořádný termín závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

praktická zkouška proběhne 26. a 27. září 2021

 

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 budou žáci vykonávat z praktické a ústní části v daném pořadí. Písemná část závěrečné zkoušky se na základě rozhodnutí ředitele školy a změn dle doporučení MŠMT v tomto školním roce nevykonává.

Na základě zákona č.561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), vyhlášky 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři, vyhlášky 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a na základě Opatření obecné povahy MŠMT Č.j.:MSMT-3258/2021-1 stanovuji postup při ukončování studia žáků:

Ukončování studia závěrečnou zkouškou
Ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se studium ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Vysvědčení o závěrečné zkoušce je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání.

Možnost konání závěrečných zkoušek
Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je, že žák prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021 a zároveň je tento ročník posledním ročníkem oboru vzdělání žáka. Žák, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může vykonat opravné nebo náhradní zkoušky v termínu určeném ředitelem školy tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v termínech podle daného opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021.

Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu ve školním roce 2020/2021 se prodlužuje do 31. srpna 2021. Koná-li žák ve školním roce 2020/2021 praktickou zkoušku závěrečné zkoušky v řádném termínu v červenci nebo srpnu, období předcházející dni konání praktické zkoušky je pro něj obdobím školního vyučování. Obdobně to platí pro žáky, kteří zkoušku v tomto termínu nekonají proto, že prospěli v prvním pololetí až v období od 1. června 2021 do 30. června 2021.

Žák přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Pokud žák konal nebo měl konat ve školním roce 2020/2021 závěrečnou zkoušku v řádném termínu v měsíci červenci nebo srpnu, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy konal nebo měl konat poslední jednotlivou zkoušku závěrečné zkoušky.

Termíny opravných zkoušek stanovuje ředitel školy a zveřejní je nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek. Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Toto oznámení musí být podáno minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky.

Nedostavil-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou nepřítomnost řádně omluvil a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uznala, může zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021.

Pokud se žák ke zkoušce nedostavil bez řádné omluvy předsedovi komise (do 3 dnů), nebo jeho omluva nebyla uznána, nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Závěrečnou zkoušku lze konat nejpozději 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku před zkušební komisí, může písemně požádat krajský úřad do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky.

Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního ročníku, výsledky zkoušek závěrečné zkoušky konané v roce 2021 se zrušují a žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této závěrečné zkoušky.

II. Náhradní a opravný termín závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

praktická zkouška proběhne ve dnech 6. – 8. prosince 2021

ústní zkouška proběhne 15. prosince 2021

(Ke zkoušce je nutné se písemně přihlásit do 30. listopadu 2021.)

I. Náhradní a opravný termín závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

praktická zkouška proběhne ve dnech 2., 3., a 9. září 2021

ústní zkouška proběhne 13. září 2021

Mimořádný termín závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

praktická zkouška proběhne 26. a 27. září 2021

 

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 budou žáci vykonávat z praktické a ústní části v daném pořadí. Písemná část závěrečné zkoušky se na základě rozhodnutí ředitele školy a změn dle doporučení MŠMT v tomto školním roce nevykonává.

Na základě zákona č.561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), vyhlášky 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři, vyhlášky 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a na základě Opatření obecné povahy MŠMT Č.j.:MSMT-3258/2021-1 stanovuji postup při ukončování studia žáků:

Ukončování studia závěrečnou zkouškou
Ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se studium ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Vysvědčení o závěrečné zkoušce je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání.

Možnost konání závěrečných zkoušek
Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je, že žák prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021 a zároveň je tento ročník posledním ročníkem oboru vzdělání žáka. Žák, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může vykonat opravné nebo náhradní zkoušky v termínu určeném ředitelem školy tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v termínech podle daného opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021.

Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu ve školním roce 2020/2021 se prodlužuje do 31. srpna 2021. Koná-li žák ve školním roce 2020/2021 praktickou zkoušku závěrečné zkoušky v řádném termínu v červenci nebo srpnu, období předcházející dni konání praktické zkoušky je pro něj obdobím školního vyučování. Obdobně to platí pro žáky, kteří zkoušku v tomto termínu nekonají proto, že prospěli v prvním pololetí až v období od 1. června 2021 do 30. června 2021.

Žák přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Pokud žák konal nebo měl konat ve školním roce 2020/2021 závěrečnou zkoušku v řádném termínu v měsíci červenci nebo srpnu, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy konal nebo měl konat poslední jednotlivou zkoušku závěrečné zkoušky.

Termíny opravných zkoušek stanovuje ředitel školy a zveřejní je nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek. Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Toto oznámení musí být podáno minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky.

Nedostavil-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou nepřítomnost řádně omluvil a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uznala, může zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021.

Pokud se žák ke zkoušce nedostavil bez řádné omluvy předsedovi komise (do 3 dnů), nebo jeho omluva nebyla uznána, nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Závěrečnou zkoušku lze konat nejpozději 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku před zkušební komisí, může písemně požádat krajský úřad do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky.

Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního ročníku, výsledky zkoušek závěrečné zkoušky konané v roce 2021 se zrušují a žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této závěrečné zkoušky.

Podzimní termín závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

praktická zkouška proběhne ve dnech 2., 3., a 9. září 2021

ústní zkouška proběhne 13. září 2021

Mimořádný termín závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

praktická zkouška proběhne 26. a 27. září 2021

 

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 budou žáci vykonávat z praktické a ústní části v daném pořadí. Písemná část závěrečné zkoušky se na základě rozhodnutí ředitele školy a změn dle doporučení MŠMT v tomto školním roce nevykonává.

Na základě zákona č.561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), vyhlášky 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři, vyhlášky 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a na základě Opatření obecné povahy MŠMT Č.j.:MSMT-3258/2021-1 stanovuji postup při ukončování studia žáků:

Ukončování studia závěrečnou zkouškou
Ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se studium ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Vysvědčení o závěrečné zkoušce je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání.

Možnost konání závěrečných zkoušek
Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je, že žák prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021 a zároveň je tento ročník posledním ročníkem oboru vzdělání žáka. Žák, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může vykonat opravné nebo náhradní zkoušky v termínu určeném ředitelem školy tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v termínech podle daného opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021.

Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu ve školním roce 2020/2021 se prodlužuje do 31. srpna 2021. Koná-li žák ve školním roce 2020/2021 praktickou zkoušku závěrečné zkoušky v řádném termínu v červenci nebo srpnu, období předcházející dni konání praktické zkoušky je pro něj obdobím školního vyučování. Obdobně to platí pro žáky, kteří zkoušku v tomto termínu nekonají proto, že prospěli v prvním pololetí až v období od 1. června 2021 do 30. června 2021.

Žák přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Pokud žák konal nebo měl konat ve školním roce 2020/2021 závěrečnou zkoušku v řádném termínu v měsíci červenci nebo srpnu, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy konal nebo měl konat poslední jednotlivou zkoušku závěrečné zkoušky.

Termíny opravných zkoušek stanovuje ředitel školy a zveřejní je nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek. Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Toto oznámení musí být podáno minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky.

Nedostavil-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou nepřítomnost řádně omluvil a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uznala, může zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021.

Pokud se žák ke zkoušce nedostavil bez řádné omluvy předsedovi komise (do 3 dnů), nebo jeho omluva nebyla uznána, nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Závěrečnou zkoušku lze konat nejpozději 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku před zkušební komisí, může písemně požádat krajský úřad do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky.

Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního ročníku, výsledky zkoušek závěrečné zkoušky konané v roce 2021 se zrušují a žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této závěrečné zkoušky.

Podzimní termín závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

praktická zkouška proběhne ve dnech 2., 3., a 9. září 2021

ústní zkouška proběhne 13. září 2021

Mimořádný termín závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

praktická zkouška proběhne 26. a 27. září 2021

 

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 budou žáci vykonávat z praktické a ústní části v daném pořadí. Písemná část závěrečné zkoušky se na základě rozhodnutí ředitele školy a změn dle doporučení MŠMT v tomto školním roce nevykonává.

Na základě zákona č.561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), vyhlášky 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři, vyhlášky 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a na základě Opatření obecné povahy MŠMT Č.j.:MSMT-3258/2021-1 stanovuji postup při ukončování studia žáků:

Ukončování studia závěrečnou zkouškou
Ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se studium ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Vysvědčení o závěrečné zkoušce je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání.

Možnost konání závěrečných zkoušek
Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je, že žák prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021 a zároveň je tento ročník posledním ročníkem oboru vzdělání žáka. Žák, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může vykonat opravné nebo náhradní zkoušky v termínu určeném ředitelem školy tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v termínech podle daného opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021.

Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu ve školním roce 2020/2021 se prodlužuje do 31. srpna 2021. Koná-li žák ve školním roce 2020/2021 praktickou zkoušku závěrečné zkoušky v řádném termínu v červenci nebo srpnu, období předcházející dni konání praktické zkoušky je pro něj obdobím školního vyučování. Obdobně to platí pro žáky, kteří zkoušku v tomto termínu nekonají proto, že prospěli v prvním pololetí až v období od 1. června 2021 do 30. června 2021.

Žák přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Pokud žák konal nebo měl konat ve školním roce 2020/2021 závěrečnou zkoušku v řádném termínu v měsíci červenci nebo srpnu, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy konal nebo měl konat poslední jednotlivou zkoušku závěrečné zkoušky.

Termíny opravných zkoušek stanovuje ředitel školy a zveřejní je nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek. Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Toto oznámení musí být podáno minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky.

Nedostavil-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou nepřítomnost řádně omluvil a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uznala, může zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021.

Pokud se žák ke zkoušce nedostavil bez řádné omluvy předsedovi komise (do 3 dnů), nebo jeho omluva nebyla uznána, nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Závěrečnou zkoušku lze konat nejpozději 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku před zkušební komisí, může písemně požádat krajský úřad do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky.

Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního ročníku, výsledky zkoušek závěrečné zkoušky konané v roce 2021 se zrušují a žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této závěrečné zkoušky.

Podzimní termín závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

praktická zkouška proběhne ve dnech 2., 3., a 9. září 2021

ústní zkouška proběhne 13. září 2021

Mimořádný termín závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

praktická zkouška proběhne 26. a 27. září 2021

 

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 budou žáci vykonávat z praktické a ústní části v daném pořadí. Písemná část závěrečné zkoušky se na základě rozhodnutí ředitele školy a změn dle doporučení MŠMT v tomto školním roce nevykonává.

Na základě zákona č.561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), vyhlášky 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři, vyhlášky 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a na základě Opatření obecné povahy MŠMT Č.j.:MSMT-3258/2021-1 stanovuji postup při ukončování studia žáků:

Ukončování studia závěrečnou zkouškou
Ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se studium ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Vysvědčení o závěrečné zkoušce je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání.

Možnost konání závěrečných zkoušek
Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je, že žák prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021 a zároveň je tento ročník posledním ročníkem oboru vzdělání žáka. Žák, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může vykonat opravné nebo náhradní zkoušky v termínu určeném ředitelem školy tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v termínech podle daného opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021.

Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu ve školním roce 2020/2021 se prodlužuje do 31. srpna 2021. Koná-li žák ve školním roce 2020/2021 praktickou zkoušku závěrečné zkoušky v řádném termínu v červenci nebo srpnu, období předcházející dni konání praktické zkoušky je pro něj obdobím školního vyučování. Obdobně to platí pro žáky, kteří zkoušku v tomto termínu nekonají proto, že prospěli v prvním pololetí až v období od 1. června 2021 do 30. června 2021.

Žák přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Pokud žák konal nebo měl konat ve školním roce 2020/2021 závěrečnou zkoušku v řádném termínu v měsíci červenci nebo srpnu, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy konal nebo měl konat poslední jednotlivou zkoušku závěrečné zkoušky.

Termíny opravných zkoušek stanovuje ředitel školy a zveřejní je nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek. Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Toto oznámení musí být podáno minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky.

Nedostavil-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou nepřítomnost řádně omluvil a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uznala, může zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021.

Pokud se žák ke zkoušce nedostavil bez řádné omluvy předsedovi komise (do 3 dnů), nebo jeho omluva nebyla uznána, nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Závěrečnou zkoušku lze konat nejpozději 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku před zkušební komisí, může písemně požádat krajský úřad do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky.

Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního ročníku, výsledky zkoušek závěrečné zkoušky konané v roce 2021 se zrušují a žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této závěrečné zkoušky.

Podzimní termín závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

praktická zkouška proběhne ve dnech 2., 3., a 9. září 2021

ústní zkouška proběhne 13. září 2021

Mimořádný termín závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

praktická zkouška proběhne 26. a 27. září 2021

 

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 budou žáci vykonávat z praktické a ústní části v daném pořadí. Písemná část závěrečné zkoušky se na základě rozhodnutí ředitele školy a změn dle doporučení MŠMT v tomto školním roce nevykonává.

Na základě zákona č.561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), vyhlášky 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři, vyhlášky 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a na základě Opatření obecné povahy MŠMT Č.j.:MSMT-3258/2021-1 stanovuji postup při ukončování studia žáků:

Ukončování studia závěrečnou zkouškou
Ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se studium ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Vysvědčení o závěrečné zkoušce je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání.

Možnost konání závěrečných zkoušek
Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je, že žák prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021 a zároveň je tento ročník posledním ročníkem oboru vzdělání žáka. Žák, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může vykonat opravné nebo náhradní zkoušky v termínu určeném ředitelem školy tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v termínech podle daného opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021.

Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu ve školním roce 2020/2021 se prodlužuje do 31. srpna 2021. Koná-li žák ve školním roce 2020/2021 praktickou zkoušku závěrečné zkoušky v řádném termínu v červenci nebo srpnu, období předcházející dni konání praktické zkoušky je pro něj obdobím školního vyučování. Obdobně to platí pro žáky, kteří zkoušku v tomto termínu nekonají proto, že prospěli v prvním pololetí až v období od 1. června 2021 do 30. června 2021.

Žák přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Pokud žák konal nebo měl konat ve školním roce 2020/2021 závěrečnou zkoušku v řádném termínu v měsíci červenci nebo srpnu, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy konal nebo měl konat poslední jednotlivou zkoušku závěrečné zkoušky.

Termíny opravných zkoušek stanovuje ředitel školy a zveřejní je nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek. Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Toto oznámení musí být podáno minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky.

Nedostavil-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou nepřítomnost řádně omluvil a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uznala, může zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021.

Pokud se žák ke zkoušce nedostavil bez řádné omluvy předsedovi komise (do 3 dnů), nebo jeho omluva nebyla uznána, nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Závěrečnou zkoušku lze konat nejpozději 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku před zkušební komisí, může písemně požádat krajský úřad do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky.

Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního ročníku, výsledky zkoušek závěrečné zkoušky konané v roce 2021 se zrušují a žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této závěrečné zkoušky.

Rozpis písemné závěrečné zkoušky v řádném termínu červen 2021

Třída K3


  • Ve školním roce 2020/2021 se písemná část zkoušky nekoná.

Třída C3A, C3B


  • Ve školním roce 2020/2021 se písemná část zkoušky nekoná.

Třída Ř3


  • Ve školním roce 2020/2021 se písemná část zkoušky nekoná.

Rozpis ústních závěrečných zkoušek v řádném termínu


Třída K3 25. 6. 2021


  • Detailní rozpis ústní závěrečné zkoušky – bude upřesněno

Třída C3A, C3B 24. 6. 2021


  • Detailní rozpis ústní závěrečné zkoušky – bude upřesněno

Třída Ř3 28. 6. 2021


  • Detailní rozpis ústní závěrečné zkoušky – bude upřesněno