Už máš v kapse výuční list, ale chceš si doplnit vzdělání pro vedoucí pracovníky. Zajímá tě management a marketing. Chceš získat schopnosti pro samostatné podnikání, naučit se principy ekonomiky a účetnictví, práva nebo elektronické komunikace a psychologie. Pokud souhlasně pokyvuješ hlavou, je pro tebe obor Podnikání jako dělaný.

Studijní obor umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání.

V průběhu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Absolvent je připraven pro zvládání podnikatelských aktivit především v profesní oblasti, kterou si zvolil předchozím vyučením v konkrétním učebním oboru. Může založit a řídit vlastní firmu, nebo se uplatnit ve funkcích nižšího a středního managementu, vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v soukromých firmách i státních organizacích. Získá také možnost studovat na vyšších odborných školách a na vysokých školách.


3 důvody proč studovat obor Podnikání právě u nás

 • 1.  Budete řídit vlastní firmu ještě než odmaturujete

  Praxe je pro nás vším. Nevěříme, že se člověk stane dobrým ve svém oboru ze školní lavice. Proto svou první firmu povedete již na naší škole.

 • 2. Žáci pro nás nejsou čísla, ale jedinečné osobnosti

  K žákům přistupujeme jako k individualitám. Každý má různé schopnosti, dovednosti a záliby. Necháme vás vyniknout v tom, co vás skutečně bude bavit.

 • 3. Jsme jednou z nejoceňovanějších škol v ČR

  Za naši práci mluví stovky našich ocenění, pohárů a diplomů z mnoha soutěží z ČR i zahraničí. Mimo jiné jsme byli oceněni Zlatou medailí M. D. Rettigové od AKC ČR.


Spolupráce

Úzce spolupracujeme s místními firmami, které žákům zajišťují další praxi formou placených stáží.

Co budeš umět?

Staneš se odborníkem na ekonomiku a provoz podniků. Budeš se orientovat v ekonomii, daňovém systému, správě a evidenci, včetně používání souvisejícího software. Získáš potřebný vhled do práva a budeš umět pracovat s právními normami. Dovedeš řídit kolektiv pracovníků a vést obchodní jednání s klienty i byznys partnery.

Profil absolventa

 • umí vést obchodní jednání s obchodními partnery
 • dovede pracovat v týmu, řídit kolektiv pracovníků, řešit problémové situace a korigovat své jednání se spolupracovníky a zákazníky
 • využívá znalostí právních norem a dovede s nimi pracovat
 • umí komunikovat pomocí elektronické pošty, vyhotovovat na počítači obchodní korespondenci v normalizované úpravě, ovládá práci s kancelářskou technikou
 • rozumí ekonomickým pojmům a umí je aktivně používat, samostatně pracuje s prostředky informačních a komunikačních technologií
 • vyjadřuje se věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně

Naši studenti


„Jedině díky naší škole a přístupu učitelů jsem se mohl stát mistrem ČR oboru Řezník-uzenář.“

– Jan Novák, 2.C, držitel titulu Řeznická sekyra 2016

Učební plán


Předmět 1. ročník 2. ročník Celkem
A.Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 4 7
Cizí jazyk (AJ nebo NJ) 3(3) 4(4) 7
Občanská nauka* 1 1 2
Dějepis* 2 2
Matematika* 3 3 5
Tělesná výchova 2(2) 2(2) 4
Informační a komunikační technologie 2(2) 2
Ekonomika** 3 4 7
Účetnictví** 4 4 8
Právo** 2 1 3
Marketing a management** 2 3 5
Psychologie 2 2
Účetní software** 2(2) 2
Písemná a elektronická komunikace  2(2) 1(1) 3
Konverzace v AJ/NJ  – 1(1) 1
Fiktivní firma**  2(2) 2(2)  4
B.Volitelné předměty
Společenskovědní/matematický seminář  – 1(1) 1
Celkem 33 33 66

Poznámky
* předměty volitelné společné části maturitní zkoušky
** předměty profilové části maturitní zkoušky
(2) hodiny, ve kterých je výuka dělená do skupin
cizí jazyk – německý a anglický si žáci volí v návaznosti na předchozí vzdělávání

Dokumenty ke stažení pro obor Podnikání

KÓD OBORU
64-41-L/51

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podnikání

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Dvouleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se konají formou jednotného zadání, o přijetí rozhoduje součet bodů z přijímací zkoušky, hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

POČET TŘÍD OTEVÍRANÝCH V 2017/2018
1 třída (30 studentů)

ŠKOLNÉ
Ne

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano