Výsledky přijímaček 2023 - 3. kolo

Výsledky přijímaček 2023 - 1. kolo

Výsledky učebních oborů budou zveřejněné 22. dubna.
Výsledky maturitní oborů budou zveřejněné nejdříve 28. dubna - výsledky zpracovává CERMAT a bohužel nemůžeme garantovat, kdy přesně budou k dispozici. Všem uchazečům napíšeme SMS v momentě zveřejnění výsledků.

Přijímací řízení - podmínky pro 1. kolo

Přijímací řízení je proces, který se skládá z podání přihlášky, přijímacích zkoušek (pouze u čtyřletých maturitních oborů), zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek.

Název oboru
Délka vzdělávání
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
4
Maturita
30
4
Maturita
30
3
Výuční list
60
3
Výuční list
60
3
Výuční list
25
 
 
 
 
 
 

Potřebuješ se zeptat?

Zavolej nebo napiš zástupci ředitele školy:

Filip Červený
 +420 778 717 172
 filip.cerveny@soupolicka.cz

Přijďte na návštěvu!
Stačí se dopředu domluvit a rádi Vás provedeme po naší škole. Můžeme Vám ukázat naši školní restauraci, řeznictví, cukrárnu, školní bar, či naše poháry a mezinárodní certifikáty.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 485,
Polička 572 01

Důležité termíny pro 2. kolo

4leté maturitní obory

 • 14. května 2023

  termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

 • 15. května 2023

  zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu

 • 29. května 2023

  datum, do kdy je nutné na naši školu odevzdat Zápisové lístek

3leté učební obory

 • 14. května 2023

  termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

 • 15. května 2023

  zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu

 • 29. května 2023

  datum, do kdy je nutné na naši školu odevzdat Zápisové lístek

Důležité termíny pro 1. kolo

4leté maturitní obory

 • 1. - 20. února 2024

  termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

 • 12. a 15. dubna 2024

  1. a 2. řádný termín testu přijímací zkoušky pro čtyřleté obory

 • 29. a 30. dubna 2024

  1. a 2. náhradní termín testu přijímací zkoušky pro čtyřleté obory

 • 15. května 2024

  zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu

 • 10. - 14. května 2024

  seznámení s podklady rozhodnutí

3leté učební obory

 • 1. - 20. února 2024

  termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

 • 15. května 2024

  zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu

 • 10. - 14. května 2024

  seznámení s podklady rozhodnutí

Z čeho budou přijímací testy?

Ve školním roce 2024/2025 budou uchazeči konat přijímací zkoušku v této podobě

Český jazyk a literatura

 • časový limit 60 minut
 • maximálně lze získat 50 bodů

Matematika

 • časový limit 70 minut
 • maximálně lze získat 50 bodů

Kritéria přijetí

 • V prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 je stanovena hranice úspěšnosti minimálně 25 bodů získaných v součtu z obou testů (tj. 25 bodů ze 100 možných). Cizinci nekonající JPZ z Českého jazyka a literatury musí získat minimálně 15 bodů z Matematiky.

Důležité dokumenty

Společně s přihláškou ke studiu je potřeba odevzdat Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Všechny potřebné dokumenty naleznete na detailu konkrétního oboru. Po kliknutí na tlačítka níže budete přesměrování na stránku s výběrem oborů.
Výběr oborů
Lékařský posudek
Přihláška ke studiu

Co je to Zápisový lístek?

Ve zkratce: Tím, že žák odevzdá Zápisový lístek na střední škole, potvrzuje svůj úmysl na této škole studovat. Zápisový lístek získá každý žák na své základní škole do 15. března. Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na své základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, na kterou byl žák přijat, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení.)

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Krajský úřad Pardubického kraje vydává zápisový lístek ke vzdělávání na střední škole (konzervatoři) pouze uchazečům, kteří mají trvalé bydliště v Pardubickém kraji a nejsou v příslušném školním roce žáky základní školy. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. Každý uchazeč o vzdělávání na střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. V případě nezletilého uchazeče vydá krajský úřad zápisový lístek jeho zákonnému zástupci. Pokud uchazeč nepobývá na území České republiky, řídí se příslušnost krajského úřadu k vydání zápisového lístku sídlem školy, na kterou se uchazeč hlásí. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní formu vzdělávání s výjimkou zkráceného studia, nevztahuje se na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání.

Žadatel má dvě možnosti, jak získat zápisový lístek:

 1. Zasláním poštou – na základě elektronické žádosti zaslané na e-mailovou adresu hana.pochobradska@pardubickykraj.cz nebo písemné žádosti zaslané poštou na adresu Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice. Žadateli bude zaslán zápisový lístek poštou do vlastních rukou.
 2. Osobním převzetím – na výše uvedené adrese, ve 4. patře, budova B, kancelář č. 2440.

Formulář žádosti je umístěn pod názvem Žádost o vydání zápisového lístku na https://www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost/53271/zapisove-listky-ke-vzdelavani-ve-stredni-skole-konzervatori.

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Polička, Čs. armády 485 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.