Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Pekař

výsledky přijímacího řízení v 1. kole nejsou


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do níže uvedených oborů, které se koná 17. 5. 2019.

Přijímací zkoušky se nekonají na žádný obor. Přihlášky předejte na studijní oddělení do 15. 5. 2019.


Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Volná místa Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Hotelnictví a cestovní ruch 4 Maturita 10
Gastronomie 4 Maturita 10
Kuchař-číšník 3 Výuční list 20
Cukrář 3 Výuční list 20
Řezník-uzenář 3 Výuční list 8

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do níže uvedených oborů.

Přijímací zkoušky se týkají pouze čtyřletých maturitních oborů. Na tříleté učební obory se přijímací zkoušky nekonají.

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Hotelnictví a cestovní ruch 4 Maturita 30
Gastronomie 4 Maturita 30
Kuchař-číšník 3 Výuční list 60
Pekař 3 Výuční list 15
Cukrář 3 Výuční list 60
Řezník-uzenář 3 Výuční list 20

Důležité termíny

1. března 2019

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

12. a 15 dubna 2019

1. a 2. řádný termín testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory, včetně nástavbového studia

28. dubna 2019

zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu školy

13. května 2019

datum, do kdy je nutné na naši školu odevzdat Zápisový lístek


Přijímací řízení je proces, který se skládá z podání přihlášky, přijímacích zkoušek (pouze u čtyřletých maturitních oborů a nástavbového oboru), zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a odevzdání Zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit. Po odevzdání Zápisového lístku je uchazeč oficiálně středoškolákem.

Důležité dokumenty

Společně s přihláškou ke studiu je potřeba odevzdat Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Všechny potřebné dokumenty naleznete na detailu konkrétního oboru. Po kliknutí na tlačítka níže budete přesměrování na stránku s výběrem oborů.


Z čeho budou přijímací testy?

Český jazyk a literatura


  • uzavřené i otevřené úlohy
  • bude vyhrazeno 60 minut čistého času
  • maximálně lze získat 50 bodů

Matematika


  • uzavřené i otevřené otázky (hodnocen je i postup řešení)
  • bude vyhrazeno 60 minut čistého času
  • maximálně lze získat 50 bodů

Kritéria přijetí


  • V prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 je stanovena hranice úspěšnosti minimálně 20 bodů v součtu (tj. 20 bodů ze 100 možných).

Ve školním roce 2018/2019 budou uchazeči v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona v prvním kole přijímacího řízeni do oboru vzdělaní s maturitní zkouškou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Jednotné přijímací zkoušky budou mít obdobný rozsah a obtížnost jako v předešlých dvou letech. Uchazeči mají právo konat jednotné zkoušky dvakrát a do hodnocení jim bude započten lepší výsledek každého z testů. Dle ustanovení § 60d odst. 2 školského zákona stanoví ředitel školy kritéria přijímacího řízení tak, aby se výsledek jednotných zkoušek podílel na celkovém hodnoceni uchazeče v rámci přijímacího řízeni minimálně 60 %.

Co je to Zápisový lístek?


Ve zkratce: Tím, že žák odevzdá Zápisový lístek na střední škole, potrzuje svůj úmysl na této škole studovat. Zápisový lístek získá každý žák na své základní škole do 15. března. Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na své základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, na kterou byl žák přijat, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Krajský úřad Pardubického kraje vydává zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři) pouze uchazečům, kteří mají trvalé bydliště v Pardubickém kraji a nejsou v příslušném školním roce žáky základní školy. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. V případě nezletilého uchazeče vydá krajský úřad zápisový lístek jeho zákonnému zástupci. Pokud uchazeč nepobývá na území České republiky, řídí se příslušnost krajského úřadu k vydání zápisového lístku sídlem školy, na kterou se uchazeč hlásí. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní formu vzdělávání s výjimkou nástavbového a zkráceného studia, nevztahuje se na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání.

Žadatel má dvě možnosti, jak získat zápisový lístek:

1.       Zasláním poštou – na základě elektronické žádosti zaslané na e-mailovou adresu silvie.anyzova@pardubickykraj.cz nebo písemné žádosti zaslané poštou na adresu Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice. Žadateli bude zaslán zápisový lístek poštou do vlastních rukou.

2.       Osobním převzetím – na výše uvedené adrese, ve 4. patře, budova B, kancelář č. 2440.

Formulář žádosti je umístěn pod názvem Žádost o vydání zápisového lístku na https://www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost/53271/zapisove-listky-ke-vzdelavani-ve-stredni-skole-konzervatori.

Podmínky pro přijetí ke studiu na SOŠ a SOU pro školní rok 2019/2020


Přijímání žáků ke studiu na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Polička, Čs. armády 485, se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Potřebujete se zeptat?


Zavolejte nebo napište Jaroslavu Švihlovi, zástupci ředitele školy.

+420 731 416 735

jaroslav.svihel@soupolicka.cz

Přijďte na návštěvu!


Stačí se dopředu domluvit a rádi Vás provedeme po naší škole. Můžeme Vám ukázat naši školní restauraci, řeznictví, cukrárnu, školní bar, či naše poháry a mezinárodní certifikáty.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485

Čs. armády 485,
Polička 572 01