4. kolo přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v čtvrtém kole přijímacího řízení do prvního ročníku jednotlivých oborů denní formy vzdělávání, ve školním roce 2021/2022
Cukrář

3. kolo přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v třetím kole přijímacího řízení do prvního ročníku jednotlivých oborů denní formy vzdělávání, ve školním roce 2021/2022
Cukrář
Kuchař - číšník
Řezník - uzenář

2. kolo přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku jednotlivých oborů denní formy vzdělávání, ve školním roce 2021/2022
Hotelnictví
Gastronomie
Cukrář
Zápisové lístky je v případě zájmu potřeba zaslat nejpozději do 17. 6. 2021.

1. kolo přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku jednotlivých oborů denní formy vzdělávání, ve školním roce 2021/2022
Hotelnictví
Gastronomie
Kuchař - číšník
Cukrář
Řezník - uzenář
Pekař

Potřebujete se zeptat?

Zavolejte nebo napište zástupci ředitele školy:

 Filip Červený
 +420 778 717 172
 filip.cerveny@soupolicka.cz

Přijďte na návštěvu!
Stačí se dopředu domluvit a rádi Vás provedeme po naší škole. Můžeme Vám ukázat naši školní restauraci, řeznictví, cukrárnu, školní bar, či naše poháry a mezinárodní certifikáty.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 485,
Polička 572 01

Zápisové lístky je v případě zájmu potřeba zaslat nejpozději do 17. 6. 2021.

Na základě opatření obecné povahy vydaného MŠMT ředitel školy rozhodl o tom, že se přijímací zkouška do čtyřletých oborů (Hotelnictví a cestovní ruch a Gastronomie) pro školní rok 2021/2022 nebude konat.

Zdůvodnění: „Počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání.“

Název oboru
Délka vzdělávání
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
4
Maturita
60
4
Maturita
60
3
Výuční list
60
3
Výuční list
15
3
Výuční list
60
3
Výuční list
20

Důležité termíny

Přijímací řízení je proces, který se skládá z podání přihlášky, přijímacích zkoušek (pouze u čtyřletých maturitních oborů a v případě velkého počtu uchazečů převyšujícího kapacitu jednotlivých oborů), zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a odevzdání Zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit. Po odevzdání Zápisového lístku je uchazeč oficiálně středoškolákem.

1. března 2021

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

3. a 4. května 2021

1. a 2. řádný termín testu přijímací zkoušky pro čtyřleté obory

19. května 2021

zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu školy

2. června 2021

datum, do kdy je nutné na naši školu odevzdat Zápisový lístek

2. a 3. června 2021

1. a 2. náhradní termín testu přijímací zkoušky pro čtyřleté obory

Z čeho budou přijímací testy?

Ve školním roce 2021/2022 budou uchazeči konat přijímací zkoušku v této podobě pouze v případě, pokud počet uchazečů převýší kapacitu jednotlivých oborů.

Český jazyk a literatura

 • uzavřené úlohy
 • bude vyhrazeno 60 minut čistého času
 • maximálně lze získat 50 bodů

Matematika

 • pro školní rok 2021/2022 matematika nebude součástí přijímací zkoušky

Kritéria přijetí

 • V prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 je stanovena hranice úspěšnosti minimálně 10 bodů (tj. 10 bodů z 50 možných).

Přijímací zkoušky pro obory Hotelnictví cestovní ruch a Gastronomie

Přihlášky ke vzdělávání na SŠ pro 1. kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 1. března 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svým „Opatřením obecné povahy, č.j. MSMT-43073/2020-3, ze dne 5. ledna 2021“ rozhodlo o změně průběhu a organizaci přijímacích zkoušek na střední školy.

Na základě tohoto Opatření se jednotná přijímací zkouška nekoná, ale přijímací řízení bude obsahovat pouze školní přijímací zkoušku. Školní přijímací zkouška bude z českého jazyka a literatury formou didaktického testu.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, ředitel školy následně rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Ředitel školy zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně tuto informaci sdělí také uchazečům, popř. jejich zákonným zástupcům.

Seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny na webových stránkách školy nejdříve 28. dubna 2021.

Důležité dokumenty

Společně s přihláškou ke studiu je potřeba odevzdat Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Všechny potřebné dokumenty naleznete na detailu konkrétního oboru. Po kliknutí na tlačítka níže budete přesměrování na stránku s výběrem oborů.
Přihláška ke studiu
Lékařský posudek
Zápisový lístek

Kritéria pro přijetí uchazečů

 1. V 1. části přijímacího řízení se hodnotí výsledky přijímací zkoušky
  1. Přijímací zkouška se skládá z testu z českého jazyka.
  2. Rozsah testu
   1. Český jazyk – test se bude skládat z uzavřených úloh, na jejichž zpracování bude vyhrazeno 60 minut čistého času, maximálně lze z této dílčí části přijímacích zkoušek získat 50 bodů.
  3. Za první část přijímacího řízení lze získat maximálně 50 bodů.
 2. V 2. části přijímacího řízení bude posuzována průměrná klasifikace za první pololetí předposledního roku školní docházky a za první pololetí posledního ročníku školní docházky ZŠ.
  1. Za průměrný prospěch 1,00 – 1,20 bude přiděleno 15 bodů, za průměrný prospěch 1,21 – 1,50 bude přiděleno 14 bodů, za průměrný prospěch 1,51 – 1,80 bude přiděleno 12 bodů, za průměrný prospěch 1,81 – 2,00 bude přiděleno 10 bodů, za průměrný prospěch 2,01 – 2,20 bude přiděleno 8 bodů a za průměrný prospěch 2,21 a vyšší hodnoty bude přiděleno 6 bodů za každé posuzované pololetí.
  2. Za druhou část přijímacího řízení lze získat maximálně 30 bodů.
 3. Celkem lze v přijímacím řízení získat maximálně 80 bodů (50 bodů za první část přijímacího řízení a 30 bodů za druhou část přijímacího řízení).
 4. Nutnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v hodnocení první části přijímacího řízení (přijímací zkouška) dosáhl minimální bodové hranice 10 bodů.
 5. Při splnění nutné podmínky pro přijetí budou uchazeči přijímáni dle počtu získaných bodů z obou částí přijímacího řízení (max. 50 bodů za první část přijímacího řízení a max. 30 bodů za druhou část přijímacího řízení), nejlépe hodnocen bude žák s nejvyšším počtem získaných bodů.
 6. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí vyšší počet bodů v první části přijímacího řízení (přijímací zkouška), je-li opět shodný, rozhoduje lepší průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku ze školy, je-li opět shodný, rozhoduje vyšší dosažený počet bodů z testu z českého jazyka v první části přijímacího řízení (přijímací zkouška), je-li opět shodný, rozhoduje lepší průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku ze školy, je-li opět shodný, rozhoduje známka z českého jazyka a literatury za 1. pololetí posledního ročníku ze školy.
 7. V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, ředitel školy následně rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Ředitel školy zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. 3. 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně tuto informaci sdělí uchazečům, popř. jejich zákonným zástupcům. V takové případě neplatí podmínka uvedená v bodě 4.

Co je to Zápisový lístek?

Ve zkratce: Tím, že žák odevzdá Zápisový lístek na střední škole, potvrzuje svůj úmysl na této škole studovat. Zápisový lístek získá každý žák na své základní škole do 15. března. Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na své základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, na kterou byl žák přijat, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení.)

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Krajský úřad Pardubického kraje vydává zápisový lístek ke vzdělávání na střední škole (konzervatoři) pouze uchazečům, kteří mají trvalé bydliště v Pardubickém kraji a nejsou v příslušném školním roce žáky základní školy. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. Každý uchazeč o vzdělávání na střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. V případě nezletilého uchazeče vydá krajský úřad zápisový lístek jeho zákonnému zástupci. Pokud uchazeč nepobývá na území České republiky, řídí se příslušnost krajského úřadu k vydání zápisového lístku sídlem školy, na kterou se uchazeč hlásí. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní formu vzdělávání s výjimkou zkráceného studia, nevztahuje se na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání.

Žadatel má dvě možnosti, jak získat zápisový lístek:

 1. Zasláním poštou – na základě elektronické žádosti zaslané na e-mailovou adresu silvie.anyzova@pardubickykraj.cz nebo písemné žádosti zaslané poštou na adresu Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice. Žadateli bude zaslán zápisový lístek poštou do vlastních rukou.
 2. Osobním převzetím – na výše uvedené adrese, ve 4. patře, budova B, kancelář č. 2440.

Formulář žádosti je umístěn pod názvem Žádost o vydání zápisového lístku na https://www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost/53271/zapisove-listky-ke-vzdelavani-ve-stredni-skole-konzervatori.

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Polička, Čs. armády 485 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.