Fiktivní firma je praktický předmět pro žáky oboru Hotelnictví a Gastronomie, ve kterém si mohou žáci vyzkoušet v praxi vedení společnosti. Firma pracuje jako skutečná výrobní, obchodní, případně i dopravní organizace. Využívá podklady z hospodářské praxe a řídí se platnými právními předpisy.

Ve firmě probíhají všechny základní činnosti
  • nákup, prodej, reklama
  • písemný i telefonický hospodářský styk
  • fakturace a účtování
  • činnosti podnikového sekretariátu, apod
Jediný (i když podstatný rozdíl) rozdíl ve srovnání se skutečnou firmou je v tom, že ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu peněz a zboží. Fiktivní firma pracuje s originálními podklady z praxe, s fiktivním zbožím a fiktivními penězi. K tomu účelu slouží jednak oběh dokladů uvnitř firmy, jednak vztahy s dalšími firmami nejen u nás, ale i v zahraničí.

Činnosti fiktivních firem jako odborný předmět studijních oborů

Žáci pod vedením odborného učitele zvládají odborné činnosti ve 2 fiktivních firmách Žáci velmi dobře reprezentují své firmy i naší školu na regionálních veletrzích v Hradci Králové i v Brně. V letošním roce založili žáci další 3 firmy, a to  Parfemy Casanova s.r.o., Gastro Show s.r.o. a Fresh catering s.r.o. Celkem tedy na naší škole pracuje 5 fiktivních firem.

Žáci Gastronomie pracují ve fiktivních firmách, které odpovídají jejich zaměření, souvisí nejen s odbornými předměty, ale i s odborným výcvikem. FF Gastro Show s.r.o. se zabývá nabídkou gastronomických kurzů a FF Fresh catering nabízí pořádání gastronomických akcí – oslavy, svatby, firemní akce apod.

Cílem všech je úspěšně podnikat, účastnit se regionálních veletrhů v Hradci Králové, Praze a v Náchodě a mezinárodního veletrhu v Praze, kterého se zúčastní studenti Gastronomie. Loňského roku, při první účasti na mezinárodním veletrhu, jsme byli v Praze velmi úspěšní. Z 136 fiktivních firem, z toho 57 zahraničních z 10 evropských zemí, jsme obsadili 30. místo.

Studentská firma

Výuka Studentské firmy byla zahájena na SOŠ a SOU Polička ve školním roce 2023/2024.

V rámci výchovy k podnikání spolupracujeme s JA Czech.

Junior Achievement, o.p.s. (JA Czech)  se od svého založení v roce 1919 věnuje vzdělávání studentů v oblasti podnikavosti a podnikání. Do České republiky přivezl myšlenku Junior Achievement v roce 1992 pan Tomáš Baťa. Od té doby nabízí nejen praktické ekonomické vzdělávání studentů všech věkových kategorií, ale také podporuje a prezentuje odkaz Tomáše Bati.

Základem je činnost studentských reálných firem v projektu JA Firma.

Hlavním cílem programu je dát studentům příležitost vyzkoušet si aktivity, situace a práce související s podnikáním na vlastní kůži. Je důležité dávat studentům co nejvíce prostoru pro vykonávání nejen zábavných a atraktivních činností, ale také těch, které jsou nezbytně nutné pro dobré fungování firmy.

 Získané kompetence a dovednosti u studenta

Osobní růst
• naučí se operativně řešit vzniklé problémy
• naučí se dotahovat věci do konce
• lépe se naučí organizovat vlastní čas, získává vůdčí schopnosti
• aplikuje kreativitu a inovace nejen v podnikání
• je seznámen s principy etického chování

Komunikace a vystupování
• má zkušenosti s prezentováním týmu a jeho výsledků
• je zvyklý komunikovat s úřady, ostatními firmami, jednotlivci
• využívá moderní komunikační a informační technologie
• má možnost zdokonalit se i v komunikaci a vystupování v anglickém jazyce

Nové zkušenosti, znalosti a dovednosti
• má znalosti o reálném podnikání
• naučí se vnímat problémy z jiné perspektivy, v budoucím životě pak řeší problémy
jinak – lépe - s uplatněním nově nabytých zkušeností ze situací, které si již prožil
• má šanci vycestovat do zahraničí a zajímavě si tak rozšířit svou síť kontaktů

Týmový hráč
• má schopnost týmové spolupráce
• aktivně přistupuje k řešení problémů, diskutuje, přijímá kritiku a jiný názor, dosahuje kompromisu
• činí rozhodnutí a nese za ně zodpovědnost

 Výhody na pracovním trhu
• má předpoklady pro úspěch v budoucím profesním životě
• na rozdíl od svých vrstevníků má hodnotnou „pracovní“ zkušenost nejen do životopisu
• hledá nové příležitosti a výzvy, je zvyklý dělat věci a práci navíc
• svými zkušenostmi a výsledky se zviditelňuje a odlišuje od ostatních vrstevníků

Reálná firma ve školním roce 2023/2024

  • GoStar – studentská restaurace

 Odkazy

www.jaczech.cz

https://gostar-cz.webnode.cz/

QR kód