Historie a současnost

Dlouhá zemědělsko-gastronomická historie

Polička byla založena v 13. století na významné obchodní stezce spojující Čechy s Moravou. Již v 2. polovině 14. století bylo město vydlážděno a uprostřed náměstí vystavěna gotická radnice. Strategická poloha Poličky v českém království vedla ke stavbě mohutného kamenného opevnění kolem celého města. Hlavní hradební zeď v délce 1220 m je až dosud zpevněna 19 věžemi.

Poličské hradby patří k nejzachovalejším městským hradbám v České republice. Do celosvětového povědomí se Polička zapsala díky hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů. Místem, kde se 8. prosince 1890 narodil, je světnička ve věži kostela sv. Jakuba, dnes zpřístupněna veřejnosti. V roce 1990 byla Polička vyhlášena městskou památkovou zónou a od téhož roku je opět majetkem města jeden z nejstarších českých hradů – hrad Svojanov, kde se každoročně v sezóně koná Svojanovské kulturní léto s řadou zajímavých akcí.

Ve vzdělávacím programu navázala škola na tradici předchůdců v regionu, kdy od roku 1891 následuje nepřetržitá cesta studia v zemědělsko-potravinářském komplexu s možností maturitních nástaveb. V roce 2004 se škola transformovala na školu s potravinářsko-službovou nabídkou oborů vzdělání.

SOŠ a SOU Polička je členem řady profesních asociací

Image
Image
Image
Image
Image
Image

    Současnost školy v Poličce

    Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485, je státní střední škola. Vzdělávací nabídka školy zahrnuje potravinářské tříleté učební obory Cukrář, Barman, Kuchař, Kuchař-číšník, Řezník-uzenář a Pekař pro získání středního vzdělání s výučním listem, čtyřleté studijní obory Gastronomické služby a Hotelnictví a cestovní ruch zakončených maturitní zkouškou.

    Výhoda takto koncipované střední školy, s nabídkou učebních i studijních oborů, spočívá zejména v možnosti prostupnosti mezi jednotlivými typy studia tak, jak student dokáže zvládnout stanovené učivo. Organizace studia je závislá na zvoleném studijním nebo učebním oboru. Obecně lze říci, že teoretické vyučování probíhá u všech oborů v budově školy. Praktické vyučování je soustředěno také v areálu školy. Studenti vyšších ročníků procházejí praktickým vyučováním též na pracovištích spolupracujících firem regionu. Žákům zajišťujeme ubytování ve vlastním domově mládeže s kapacitou 135 lůžek.

    Pro celkovou představu o škole ještě několik stručných informací. Součástí života školy jsou rovněž mimoškolní aktivity studentů. Každoročně v této oblasti připravujeme řadu akcí pro využití volného času. V oblasti sportovní, např. tradiční turnaje ve fotbale, florbale, ledním hokeji, stolním tenise atd. Naši žáci se zúčastňují odborných soutěží, pořádáme exkurze na odborné výstavy – např. Gastro Pardubice, Invex Brno, Gaudeámus. Žáci mohou využívat na domově mládeže studovnu s osmi počítači připojenými k internetu. Pro maturitní ročníky je jistě hezkou životní vzpomínkou pořádání maturitního plesu. Při rozhodování, jaké zaměření učebního nebo studijního oboru zvolit, hraje jistě velkou roli možnost uplatnění po skončení školy. V případě, že student nemá zájem pokračovat ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole, nachází absolvent potravinářských oborů dobrou pracovní příležitost u firem působících v našem regionu. Snažíme se rozvíjet spolupráci s těmito firmami s cílem přizpůsobit získávané znalosti a dovednosti našich absolventů jejich požadavkům.

    Potěšitelnou skutečností přijímacího řízení v posledních letech je vzrůstající zájem rodičů a žáků o potravinářské obory, jejichž absolventi nacházejí velmi dobré pracovní uplatnění.