Projekty

Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ.

Dále je škola zapojena do klíčová aktivita č. 4 – Rozvoj kariérového poradenství. Aktivita bude realizována prostřednictvím vytvořeného kariérového centra, které vznikne při Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje, a které bude poskytovat služby kariérového poradenství žákům, školám i rodičům a současně poskytovat podporu výchovným a kariérovým poradcům na školách, bude je metodicky řídit a organizovat pro ně vzdělávání. Prostřednictvím vzniku kariérového centra dojde k profesionalizaci poskytování kariérového poradenství na školách, k podpoře pedagogických pracovníků škol, kteří se touto oblastí zabývají, i k podpoře samotných žáků a studentů ZŠ, SŠ, VOŠ a jejich rodičů. Důležitou aktivitou po vzniku KC bude vzdělávání interních a externích pracovníků a KP pilotních škol zaměřených na oblast poskytování kariérového poradenství. Součástí vzdělávání kariérových poradců KC i škol bude průvodcovství a mentoring. V rámci průvodcovství a mentoringu bude kariérovým poradcům poskytnuta odborná metodická podpora. Do aktivity projektu je současně pilotně zapojeno 17 vybraných škol.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Rozvoj kariérového poradenství
Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

 

 

Projekt Rozšíření gastronomického vzdělávacího programu dle NSK

Únor 2013 – Prvořadým cílem projektu je vytvoření výukových materiálů pro osoby v dalším vzdělávání v oblasti gastronomie a jejich následné pilotní ověření. Jedná se o obory Kuchař-číšník, Cukrář a Pekař dle NSK. Výukové programy budou zpracovány v elektronické podobě na CD a DVD nosičích a dále ve verzi pro Internetové vzdělávání. Budou sloužit jak v interaktivní výuce při konzultačních hodinách s yučujícím, tak při samostudiu.

Jednotlivé programy budou vycházet z NSK, tedy schváleným profesním kvalifikacím zveřejněných na stránkách NSK pro uvedené obory, kde jsme autorizovanou osobou a kde úspěšně provádíme uznávání předchozího učení. Každý modul je sestaven z teoretické a praktické části a bude zakončen závěrečným výstupním testem. Po úspěšném zvládnutí výstupního testu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování daného modulu. Na základě tohoto osvědčení může každý uchazeč v budoucnu kdykoli složit před zkušební komisí závěrečnou zkoušku, kde získá osvědčení z patřičných PK pro daný obor dle zákona č. 179/2006 Sb.

Podmínkou je absolvování jednotlivých modulů a úspěšné zvládnutí zkoušky z patřičných PK, které jsou nezbytné k získání výučního listu dle NSK (www.narodni-kvalifikace.cz). Vzdělávací programy, které budou vytvořeny, navazují na ŠVP, čímž je zaručena provázanost počátečního a dalšího vzdělávání. Projekt je v přímé shodě se specifickými kritérii pro danou výzvu. Projektu se mohou zúčastnit osoby, které mají ukončené minimálně základní vzdělání a chtějí si vzdělání zvýšit, či již např. získaly středoškolské vzdělání a chtějí si své vzdělání rozšířit. Projektu se mohou zúčastnit i osoby, které z různých důvodů předchozí vzdělání nedokončily a vstoupily na trh práce. Projekt navazuje na již realizovaný projekt Moderní gastronomie a trh práce, kde jsme vytvořili elektronické materiály u příbuzných PK. V případě podpoření naší projektové žádosti, bude nabídka v oblasti gastronomie z hlediska schválených autorizací na naší škole kompletní.

Kompletní informace jsou k dispozici na stránkách projektu www.rgvp.soupolicka.cz.

ESF EU MŠMT

Projekt Moderní gastronomie a trh práce

Únor 2012 – Prvořadým cílem projektu je vytvoření dvou výukových programů pro osoby v dalším vzdělávání v oblasti gastronomie a jejich následné pilotní ověření. Jedná se o obory kuchař-číšník a cukrář-výroba. Výukové programy budou zpracovány v elektronické podobě na CD a DVD nosičích a dále ve verzi pro Internetové vzdělávání.

Budou sloužit jak v interaktivní výuce při konzultačních hodinách s vyučujícím, tak při samostudiu. Jednotlivé programy budou rozděleny na moduly. Tyto moduly budou ve výuce předcházet dílčím kvalifikacím. Každý modul je sestaven z teoretické a praktické části a bude zakončen závěrečným výstupním testem. Po úspěšném zvládnutí výstupního testu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování daného modulu. Dále pak složí před zkušební komisí závěrečnou zkoušku, kde získá osvědčení z patřičných DK pro daný obor dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Dle tohoto zákona je naše škola autorizovanou osobou. Uspěšní absolventi mohou v dalším období získat až výuční list, v daných oborech. Podmínkou je absolvování jednotlivých modulů a úspěšné zvládnutí zkoušky z patřičných DK, které jsou nezbytné k získání výučního listu dle NSK (www.narodni-kvalifikace.cz).

Vzdělávací programy, které budou vytvořeny, navazují na SVP, čímž je zaručena provázanost počátečního a dalšího vzdělávání. Projekt je tudíž v přímé shodě se specifickými kritérii pro danou výzvu. Především propojuje oblast počátečního vzdělávání s dalším vzděláváním osob. Projektu se mohou zúčastnit osoby, které získaly základní vzdělání a chtějí si vzdělání zvýšit, či již např. získaly středoškolské vzdělání a chtějí si své vzdělání rozšířit. Projektu se mohou zúčastnit i osoby, které z různých důvodů předchozí vzdělání nedokončily a vstoupily na trh práce. Projekt navazuje na obory, kde jsme provedli inovaci a elektronizaci našich výukových předmětů pro žáky denního studia se zaměřením na gastronomii a chemii a tím naši nabídku ve vzdělání rozšiřuje o další vzdělávání.


Nabídka kurzů pro uchazeče o další vzdělávání

Kuchař-číšník
Cukrář-výroba
Příprava teplých pokrmů
Výroba jemného pečiva
Jednoduchá obsluha hostů
Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty
Složitá obsluha hostů
Výroba restauračních moučníků
Příprava minutek
Řemeslná výroba perníku
Příprava pokrmů studené kuchyně
Výroba zákusků a dortů

ESF EU MŠMT

Projekt Gastronomický výukový průvodce

Leden 2011 – Cílem projektu je vytvořit digitální filmové záznamy výukového materiálu oboru Kuchař-číšník a Cukrář na DVD a CD. Délka záznamu jednoho DVD bude 60 minut. Na přenosných záznamových nosičích budou zaznamenány pracovní postupy pro žáky při tvorbě kuchařských a cukrářských výrobků. Dalším výstupem bude sepsání receptů včetně pracovních postupů a jejich doplnění o digitální fotografie.

Recepty, pracovní postupy a digitální fotografie budou následně vloženy do elektronické knihy a zveřejněny na www stránkách, zároveň bude vytvořena i verze na CD. Po předchozí práci s výukovým filmovým materiálem považujeme za optimální vytvořit jednotlivé filmy, na kterých bude zaznamenán technologický a pracovní postup při tvorbě gastronom. výrobku a polotovaru.V návaznosti na stanovený cíl projektu to znamená nafilmovat a zpracovat do výukového filmu celkovou problematiku v příslušných oborech. Tvorbou DVD a CD bude tedy vytvořen výukový materiál pro učební obory Kuchař-číšník a cukrář-cukrářka.

Kompletní informace jsou k dispozici na stránkách projektu www.pruvodce.soupolicka.cz.

ESF EU MŠMT

Mezinárodní projekty

Duben 2010 – Naše škola se úspěšně angažuje v projektech financovaných Národní agenturou pro Evropské vzdělávací programy NAEP, a to především v programu Comenius a Leonardo da Vinci.

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odbornéh vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni. V letošním roce jsme úspěšně ukončili projekt Leonardo 2008 zaměřený na žáky SOU Kuchař-číšník a zároveň zahajujeme Leonardo 2009, určen žákům čtyřletýchoborů SOŠ v oblasti cestovního ruchu. Každý projekt se skládá ze čtyř osmnáctidenních běhů realizovaných ve dvouletém období. Naším partnerem v tomto projektu je škola se zaměřením na gastronomii a cestovní ruch. Nachází se v Cesenaticu a leží přímo na pobřeží Jaderského moře.

V projektu Comenius společně s partnerskými organizacemi z Francie, Německa,Finska a Itálie-Sicílie realizujeme projekt zaměřený na využití mořských plodů v gastronomii. Cílem projektu jsou vzájemné výměny studentů a pedagogických pracovníků uvedených škol, kteří se mohou touto netradiční cestou seznamovat s novými trendy světové gastronomie. Vybraní studenti v těchto projektech mají vše zdarma včetně dopravy a pojištění. Kritériem pro výběr je aktivní přístup ke vzdělávání ze strany každého žáka.

Projekt UNIV 2 – KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení)

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na https://www.nuov.cz/univ.

ESF EU MŠMT